پنج شنبه  07 مرداد 1395 
[ هفته نامه شماره 272 پنجره، شنبه 2 مرداد ماه 95 در 84 صفحه منتشر گردید. ]