پنج شنبه  04 شهريور 1395 
[ هفته نامه پنجره شنبه ها بر روی کیوسک شهر تهران ]